Home
De verkiezing
Bekijk video
Doe mee!
Motiveer je klant
Leer van je klant
Als je wint
Nieuws
Contact
Planning
Blijf op de hoogte
Partners

Verkiezingsreglement

Verkiezingsreglement

Dit reglement is van toepassing op de verkiezing ‘Beste Product van het Jaar’. De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door Q&A Insights BV (hierna te noemen Q&A) in samenwerking met Consumer Contest Company BV, hierna te noemen: CCC.

Deelnemers

 1. Retailers en producenten (hierna te noemen Producenten) kunnen binnen de aanmeldingstermijn, hun product aanmelden binnen bepaalde categorie.
 2. Alle producten beschikbaar op de Nederlandse markt kunnen deelnemen.

Categorieën

 1. ‘Beste Product van het Jaar’ wordt georganiseerd in verschillende categorieën die jaarlijks worden benoemd. Q&A en CCC behouden zich het recht voor om zelfstandig over definitieve toelating tot een categorie te beslissen. Producenten kunnen voor en tijdens de verkiezing een voorkeur voor categorie aangeven. Q&A en CCC behandelen deze aanvragen naar maatstaven van billijkheid & redelijkheid.
 2. Q&A behoudt zich het recht tot het toevoegen c.q. schrappen van categorieën voor. De categorieën worden jaarlijks herzien.

Stemgrens

 1. Om in aanmerking te komen voor een nominatie voor een (categorie)prijs van ‘Beste Product van het Jaar’ heeft een product minimaal 380 beoordelingen nodig.
 2. Indien geen enkele of maar één product aan deze voorwaarde voldoet binnen een categorie, kan Q&A de stemgrens van 380 beoordelingen naar beneden bijstellen.
 3. In een categorie worden minimaal twee en maximaal vijf producten genomineerd. Wanneer er meer dan vijf producten de stemgrens hebben behaald, worden de vijf producten met het hoogste gecorrigeerd eindcijfer genomineerd.

Promotiematerialen

 1. Producenten kunnen hun klanten c.q. de consument motiveren om hun product te beoordelen. Hulpmiddelen die daartoe onder andere ingezet kunnen worden zijn bijvoorbeeld gepersonaliseerde stemlinks, online banners en drukwerk. Q&A stelt deze promotiematerialen beschikbaar voor producenten om de verkiezing onder de aandacht te brengen bij de consument.
 2. Het is voor producenten niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de door Q&A beschikbaar gestelde promotiematerialen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Q&A.
 3. Producenten die gebruik maken van artwork bestanden dan wel andere (niet door Q&A beschikbaar gestelde) promotiematerialen om beoordelingen te verzamelen, moeten dit vooraf ter goedkeuring aan Q&A voorleggen.
 4. Middels deelname aan de verkiezingen geven producenten toestemming aan Q&A om ingezonden materialen te gebruiken voor (online) publicatie.
 5. Q&A stelt een ‘Quota Monitor’ beschikbaar tegen een laagdrempelige investering. Met behulp van deze digitale tool kan de producent tijdens de verkiezing bijhouden hoeveel beoordelingen zijn product bruto heeft behaald. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan deze tool ten aanzien van het aantal beoordelingen, gezien het feit dat hier na sluiting van de stemperiode nog een correctie op volgt (beoordelingen kunnen worden verwijderd o.a. door de maatregelen in punt 18). Gemiddeld betekent dit dat het aantal beoordelingen met 30% naar beneden wordt bijgesteld.

Consumentenprijzen

 1. Q&A stelt een prijzenpakket samen voor consumenten om hen te stimuleren een beoordeling te geven. Alle consumenten maken kans op één van de prijzen uit dit prijzenpakket. De mogelijkheid om stemmen te ‘kopen’ is hiermee uitgesloten. Producenten mogen op geen enkele wijze communiceren met prijzen buiten dit vastgestelde prijzenpakket.

Overtreding reglement en controle

 1. Overtreding van enige voorwaarde opgenomen in dit verkiezingsreglement door producenten kan leiden tot diskwalificatie. De uiteindelijke beslissing tot diskwalificatie ligt bij Q&A.
 2. Q&A controleert gedurende de stemperiode steekproefsgewijs of er op de juiste wijze (en derhalve conform dit verkiezingsreglement) campagne wordt gevoerd. Indien uit de controle blijkt dat een bepaalde producent met eigen c.q. andere prijzen communiceert dan wel gebruik maakt van niet goedgekeurde promotiematerialen en/of een andere voorwaarden door de betreffende retailer wordt geschonden, volgt een waarschuwing en een vermindering van een door Q&A te bepalen aantal stemmen dan wel een diskwalificatie.
 3. Een notaris ziet toe op de opvolging door Q&A van de controles zoals opgenomen in de artikelen 19 en 20 van dit verkiezingsreglement.

Verzamelen van beoordelingen

 1. Consumenten kunnen de vragenlijst invullen via www.besteproductvanhetjaar.nl en via de unieke stemlink die voorafgaand aan de verkiezing wordt aangeleverd aan de producent.
 2. Het is voor medewerkers van Q&A en het notariskantoor niet toegestaan om te stemmen (c.q. deel te nemen aan de verkiezing).
 3. Na de stemperiode wordt er een analyse uitgevoerd met controleslagen waaronder, doch niet beperkt tot:
  • meerdere beoordelingen: bij twee of meer beoordelingen voor één product in dezelfde categorie vanaf één e-mailadres wordt alleen de eerste beoordeling meegenomen en worden de overige beoordelingen verwijderd.
  • IP-adressen: er wordt een controle uitgevoerd op door consumenten gebruikte IP-adressen. Bij meer dan drie beoordelingen vanaf één IP-adres voor één product worden alleen de eerste drie beoordelingen meegenomen en de overige beoordelingen worden verwijderd.
  Beoordelingen die voldoen aan deze controleslagen worden gebruikt voor de uiteindelijke eindcijfers. Hier dient rekening gehouden te worden met een vermindering in stemmen, waardoor de stemgrens niet meer wordt behaald.
 4. Van het gemiddelde eindcijfer wordt een correctie op basis van het aantal beoordelingen afgetrokken om het gecorrigeerde eindcijfer te berekenen. Deze berekening is zo opgebouwd dat een hoger aantal beoordelingen zorgt voor een lagere correctie op het gemiddelde eindcijfer.
 5. Op het moment dat de digitale vragenlijst niet ingevuld kan worden (‘er kan geen stem worden uitgebracht’) voor een periode langer dan 24 uur, wordt de stemperiode verlengd met dezelfde tijdsduur die verloren is gegaan.

Categoriewinnaars

 1. De categoriewinnaar is het genomineerde product met het hoogste gecorrigeerde eindcijfer.
 2. Categoriewinnaars mogen het logo dat is gekoppeld aan de categorieprijs uitsluitend gebruiken volgens het licentiereglement dat met het logo wordt verstrekt.

Overallwinnaars

 1. De overallwinnaar is de categoriewinnaar met het hoogste gecorrigeerde eindcijfer.
 2. Overallwinnaars mogen het logo dat is gekoppeld aan de overallprijs uitsluitend gebruiken volgens het licentiereglement dat met het logo wordt verstrekt.

Persoonsgegevens

 1. Q&A respecteert de privacy van de personen die aan de verkiezingen meedoen. Q&A zal alle persoonlijke informatie die aan haar in het kader van het doen van een beoordeling wordt verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.

Aansprakelijkheid

 1. Q&A en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deelname aan deze verkiezingen voortvloeiende schade. Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirect schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die het gevolg is van deelname aan en/of de uitslag van de verkiezingen en/of het uitbrengen van een stem wordt door Q&A uitdrukkelijk verworpen.
 2. Over de uitslag van de verkiezingen kan niet worden gediscussieerd c.q. gecorrespondeerd.

Intellectueel eigendom

 1. Op de verkiezingen, de vormgeving, de vragenlijsten, de technologie en de URL van de verkiezingen rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Q&A en/of aan haar gelieerde partners. Alle aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal, logo’s alsmede beeld- en geluidsmateriaal, is eveneens auteursrechtelijk beschermd. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging van intellectuele eigendommen van Q&A en/of aan haar gelieerde partners, is verboden zonder hiervoor voorafgaand de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Q&A.

Slotbepalingen

 1. In alle zaken waarin dit verkiezingsreglement niet voorziet, beslist Q&A.